ADAM30

Functional Attributes in Pathways

Recent News and Literature

    We currently do not have custom news for this protein.

Structural Features

Structure has not yet been determined for this protein.Click here to view a 3D model

MRSVQIFLSQCRLLLLLVPTMLLKSLGEDVIFHPEGEFDSYEVTIPEKLSFRGEVQGVVSPVSYLLQLKGKKHVLHLWPK

RLLLPRHLRVFSFTEHGELLEDHPYIPKDCNYMGSVKESLDSKATISTCMGGLRGVFNIDAKHYQIEPLKASPSFEHVVY

LLKKEQFGNQVCGLSDDEIEWQMAPYENKARLRDFPGSYKHPKYLELILLFDQSRYRFVNNNLSQVIHDAILLTGIMDTY

FQDVRMRIHLKALEVWTDFNKIRVGYPELAEVLGRFVIYKKSVLNARLSSDWAHLYLQRKYNDALAWSFGKVCSLEYAGS

VSTLLDTNILAPATWSAHELGHAVGMSHDEQYCQCRGRPNCIMGSGRTGFSNCSYISFFKHISSGATCLNNIPGLGYVLK

RCGNKIVEDNEECDCGSTEECQKDRCCQSNCKLQPGANCSIGLCCHDCRFRPSGYVCRQEGNECDLAEYCDGNSSSCPND

VYKQDGTPCKYEGRCFRKGCRSRYMQCQSIFGPDAMEAPSECYDAVNLIGDQFGNCEITGIRNFKKCESANSICGRLQCI

NVETIPDLPEHTTIISTHLQAENLMCWGTGYHLSMKPMGIPDLGMINDGTSCGEGRVCFKKNCVNSSVLQFDCLPEKCNT

RGVCNNRKNCHCMYGWAPPFCEEVGYGGSIDSGPPGLLRGAIPSSIWVVSIIMFRLILLILSVVFVFFRQVIGNHLKPKQ

EKMPLSKAKTEQEESKTKTVQEESKTKTGQEESEAKTGQEESKAKTGQEESKANIESKRPKAKSVKKQKK

Cross annotation in other databases

ADAM30 in: